Faksimile 1025 | Seite 1017
Krappe Krappel Krappeln Krappen Krappe Krapüle
Krápp~e, ~el, ~eln, ~en: s. Krapfen, Krabbeln, Krapp und Rabe. ~e, f.; –n:
(Bauk.) Giebelblume.
*Krapüle (frz.), f.; 0:
gemeines Gesindel, Pack. Heine Sal. 1, 30.