Faksimile 1025 | Seite 1017
Krappe Krappel Krappeln Krappen Krappe Krapüle
Krápp~e, ~el, ~eln, ~en: ſ. Krapfen, Krabbeln,
Krapp und Rabe. ~e, f.; –n: (Bauk.) Giebel-
blume. *Krapüle (frz.), f.; 0: gemeines Geſindel,
Pack. Heine Sal. 1, 30.