Faksimile 0038 | Seite 30
Beamter Beamtenschaft Beamtthum Beamtin Amtieren ämtisch
Beámt~er, ~enschaft, ~thum, ~in: s. beamten. Amtīēren, s. amten, Anm. Ämtisch, a.:
s. d. folg., Anm.