Faksimile 0043 | Seite 35
Anil
* Anīl, m., –s; –e:
Jndigopflanze.