Faksimile 0014 | Seite 6
abstrus absurd Abstrusität
* Abstrūs (lat.), a.:
dunkel, schwer oder nicht verständlich, verworren.
*Absúrd (lat.), a.:
ungereimt, abgeschmackt etc.
~itǟt, f., –en:
Albernheit, Unsinn.