Faksimile 0014 | Seite 6
Aberraute Aberthon
* Āberraute (lat.), f.; –n:
eine Beifußart, Artemisia abrotanum.
Āberthon, m., –s:
–e: s. Abthon.